from ฿990
Book Now

วันเดียวก็เที่ยวได้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พินิจวิถีชุมชนข้ามวัฒนธรรมแห่งเมืองเก่า

Not Rated

Duration

1 day

Tour Type

Daily Tour

Group Size

50 people

Languages

___

Overview

วันเดียวก็เที่ยวได้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พินิจวิถีชุมชนข้ามวัฒนธรรมแห่งเมืองเก่า

เดินทางทุกวันเสาร์และอาทิตย์

สิงหาคม – ตุลาคม 2020

 

 

HIGHLIGHTS

 • ถ่ายรูปที่ “ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์”
 • เข้าชม “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (วัดพระแก้ว)
 • นมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในพระอุโบสถ
 • ชมหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ในเขต พระบรมมหาราชวัง
 • เยี่ยมชม “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร”
 • ชม “วัดซางตาครู้ส” หรือวัดกุฎีจีน
 • ไปยังร้านขนมเก่าแก่ ธนูสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนกุฎีจีน และแวะชมการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนตามแบบโบราณ
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบไทย-โปรตุเกส ที่ บ้านสกุลทอง
 • เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า”

Itinerary

08.00 น.
08.00 น.

ขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ พาท่านแวะไปถ่ายรูปที่ “ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์” ประตูเมืองของกรุงเทพฯ

08.25 น.
08.25 น.

ออกเดินทางไปยังวัดพระแก้ว ขอนำเข้าชม “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (วัดพระแก้ว) ชื่นชมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอันวิจิตร รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ และนมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในพระอุโบสถ จากนั้น นำชมหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ในเขต พระบรมมหาราชวัง

10.00 น.

ออกเดินทางต่อโดยรถตู้ เพื่อจะนำท่านไปลงเรือข้ามฟากที่ ท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร จากนั้นนำเดินเยี่ยมชม “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร” นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดกัลยาณมิตร” หรือ “วัดหลวงพ่อซำปอกง” เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินและสร้างวัดนี้เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 3 พระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือจะเรียกตามแบบจีนว่า “หลวงพ่อซำปอกง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และเชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้แล้วจะแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

10.30 น.
10.30 น.

นำเดินเท้าต่อเพื่อชม “วัดซางตาครู้ส” หรือวัดกุฎีจีน วัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานที่ดิน ให้สร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นด้วยไม้ เพื่อให้ชุมชนชาวคริสต์ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแต่ย้ายพระนครจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์หลังที่สอง ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดกุฎีจีน สำหรับโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นโบสถ์หลังที่สาม ก่อสร้างเป็นรูปทรงโดมสูง มีอายุใช้งานมาแล้วร่วมร้อยปี

11.00 น.

เดินมุ่งหน้าไปยังร้านขนมเก่าแก่ ธนูสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนกุฎีจีน และแวะชมการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนตามแบบโบราณ ซึ่งยังคงรักษาไว้จวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ซื้อขนมอร่อย ๆ ติดมือกลับบ้านอีกด้วย (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความสะดวกของร้านทำขนม)

11.20 น.

ต่อจากนั้นออกเดินเท้าเพื่อชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน เป็นที่เก็บรวบรวมความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชนชาวสยาม-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนม ประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างโดยเจ้าของบ้านที่เป็นชาวชุมชนกุฎีจีนดั้งเดิม โดยสร้างจากทุนส่วนตัว

12.20 น.

เดินต่อเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันแบบไทย-โปรตุเกส ที่ บ้านสกุลทอง หนึ่งใน 17 ตระกูลสืบเชื้อสายชาวโปรตุเกสจากกรุงศรีอยุธยาที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนกุฎีจีน ซึ่งเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี

14.00 น.

เดินทางเท้าต่อไปยังท่าเรือของวัดประยูรวงศาวาสเพื่อนั่งรถต่อไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งสร้างขึ้นสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2536 ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาพื้นที่ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน 4 ไร่ ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคาราม ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน

15.00 น.

ใกล้ๆกับอุทยานสมเด็จย่า เดินต่อนิดเดียว เพื่อไปแวะสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู เชื่อกันว่า “ศาลเจ้ากวนอู” คลองสาน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
(พ.ศ.2224-2301) ตรงกับสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงในราชวงศ์ชิง ผู้สถาปนาให้กวนอูเป็น “จงอี้เสินอู่กวนเสิ้งต้าตี้" ซึ่งมีความหมายว่า “มหาเทพกวนผู้ยิ่งใหญ่ แห่งความจงรักภักดี คุณธรรม และความกล้าหาญ” เพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คนจำนวนมากมักไปสักการะขอพรจากท่าน ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน เรื่องเกี่ยวกับบริวาร หรือคนข้างเคียงให้ซื่อสัตย์ เรื่องการเรียน ฯลฯ
หากมีเวลา ท่านสามารถแวะจิบเครื่องดื่มเย็นๆริมน้ำที่ “บ้านอากง อาม่า” คาเฟ่เก๋ๆ แนววินเทจ บริเวณศาลเจ้า และเก็บรูปสวยๆ อีกนิดก่อนกลับบ้าน

16.00 น.

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ กลับไปยัง โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

Included/Excluded

 • น้ำดื่มและผ้าเย็นระหว่างเดินทาง
 • อาหารมื้อกลางวัน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศและค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลงในกรมธรรม์
 • มัคคุเทศก์ที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ อาหารและเครื่องดื่มนอกจากที่กล่าวไว้และอื่น ๆ ที่ผู้เดินทางสั่งเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ (แล้วแต่ผู้เดินทางเห็นสมควร)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Tour's Location

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

from ฿990

You might also like